Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Goedspeelgoed
Mantingestraat 47
5045 KV te Tilburg
06-44946928
info@goedspeelgoed.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hier toe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.goedspeelgoed.nl. Dit kan door bij uw bestelling (order) gebruik te maken van de retourknop achter het artikel dat u wilt terugsturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan  

Goedspeelgoed
Mantingestraat 47
5045 KV te Tilburg

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. We raden ook aan als het duurdere artikelen zijn om ze aangetekend te versturen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld een puzzel of spel besteld dan heeft de buitenzijde van de verpakking genoeg kenmerken voor wat er in de doos zit en is het openen van de verpakking niet meer noodzakelijk. Doet u toch dan is er sprake van waardevermindering. Die waardevermindering zal door ons worden bepaald.

 

Voor het ontbinden/herroepen van de overeenkomst kunt u gebruik maken van de onderstaande tekst. Bij uw geleverde bestelling vind u nogmaals alle bovengenoemde informatie en een modelformulier voor ontbinding/herroeping van uw overeenkomst.  


Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Goedspeelgoed
Mantingestraat 47
5045 KV te Tilburg
06-44946928
info@goedspeelgoed.nl


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)Adres consument(en)Handtekening van consument(en)[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is