Aansprakelijkheid, copyright en Auteurswet:
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van onze site wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op onze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. In de informatie op onze site kunnen wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van onze site en winkel mag geen auteurs rechtelijke beschermde werken waaronder foto's of andere in onze site opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen in welke vorm of hoedanigheid dan ook. Alle foto's zijn in eigen beheer genomen en zijn eigendom van Goedspeelgoed. Goedspeelgoed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te kunnen raadplegen. Goedspeelgoed is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze site verkregen is.